Dance performance by Rhythmosaic & HKAPA – India by the Bay 2018

A performance by The Rhythmosaic Sengupta Dance Company & HKAPA.